Điều khoản sử dụng

Trang web aw8casino.top (sau đây gọi là 'trang web') được kiểm soát và điều hành bởi công ty ABC. Việc sử dụng trang web này có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây:

1. Quyền sử dụng:

1.1. Giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với việc thiếu chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật các thông tin trên trang web. Việc sử dụng thông tin trên trang web là trách nhiệm của bạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin đó.

2. Quyền sở hữu trí tuệ:

2.1. Bản quyền

Tất cả nội dung trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, đồ họa, biểu đồ, biểu mẫu và logo, đều thuộc sở hữu của công ty ABC hoặc các bên sở hữu giấy phép. Việc sao chép, phân phối hoặc sử dụng nội dung trên trang web mà không có sự cho phép từ chủ sở hữu là vi phạm bản quyền.

  • 2.1.1. Truy cập và sử dụng hợp pháp

Bạn có quyền truy cập và sử dụng trang web chỉ cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bất kỳ việc sử dụng trái pháp luật hoặc vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ đều bị cấm.

2.2. Thương hiệu

Các thương hiệu, logo và tên sản phẩm trên trang web là tài sản của công ty ABC hoặc các bên sở hữu giấy phép. Việc sử dụng các thương hiệu này mà không có sự cho phép từ chủ sở hữu là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật liên quan.

  • 2.2.1. Các quyền không được cấp phép

Bạn không được phép sao chép, sửa đổi, tái bản, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu nào trên trang web mà không có sự cho phép từ chủ sở hữu tài liệu.